Obchodné podmienky

Obchodné podmienky pre predaj zájazdov

I. Vznik zmluvného vzťahu

Prevádzkovateľom internetovej stránky www.protour.sk je spoločnosť PROtour s.r.o., cestovná kancelária (ďalej len PROtour), so sídlom na adrese 4. apríla 1868/19, Liptovský Mikuláš,031 01, IČO: 47 019 093, DIČ:202 369 83 03, zapísaná obchodnom registri OS Žilina, vložka č. 58431/N, oddiel Sro.

PROtour, je autorizovaným predajcom a zmluvným partnerom viac ako šesťdesiatich vybraných cestovných kancelárií. Partnerské cestovné kancelárie sú riadne poistené a fungujú na slovenskom trhu už niekoľko rokov. Ceny zájazdov sú stanovené a cestovná agentúra PROtour ich nijako nenavyšuje.

Zmluvný vzťah medzi PROtour a zákazníkom vzniká na základe zákazníkom (prípadne jeho zmocneným zástupcom) podpísanej záväznej Zmluvy o obstaraní zájazdu/služieb CR (ďalej len zmluva) potvrdenej PROtour (prípadne jej splnomocneným predajcom) a úhradou zálohy na účet PROtour. Odovzdaním vyplnenej a podpísanej zmluvy zákazník potvrdzuje že tieto Všeobecné zmluvné podmienky PROtour uznáva a súhlasí s nimi.

Potvrdením zmluvy sa PROtour zaväzuje zákazníkovi zabezpečiť služby v dohodnutom rozsahu a kvalite. Pre zákazníka sú záväzné iba informácie o poskytovaných službách uvedené v zmluve. V prípade, že sa údaje v zmluve odlišujú od údajov uvedených v katalógu, sú záväzné údaje uvedené a podpísané v zmluve. V prípade záujmu zo strany zákazníka je možné poskytnúť doplňujúce informácie formou katalógu, emailom, telefonicky alebo osobne na adrese pobočky.

II. Platobné podmienky

PROtour má právo na zaplatenie celkovej ceny služieb pred ich poskytnutím. PROtour je oprávnená požadovať zálohu vo výške minimálne 50% z celkovej ceny objednaných služieb (vrátane doplnkových služieb), doplatok celkovej ceny je zákazník povinný uhradiť najneskôr 31 dní pred plnením zmluvy. V prípade vzniku zmluvného vzťahu v lehote kratšej ako 31 dní pred plnením zmluvy je zákazník povinný uhradiť 100% celkovej ceny objednaných služieb.

Platba sa vykonáva v hotovosti, bankovým prevodom, alebo poštovou poukážkou. V prípade nedodržania termínu úhrady ceny za plnenie zmluvy, alebo doplatku zákazníkom, je PROtour oprávnená neposkytnúť služby a od zmluvy odstúpiť s tým, že náklady spojené so zrušením zmluvy (stornopoplatky) hradí zákazník.

III. Cena

Cenou za služby (za plnenie zmluvy) sa rozumie súhrnná cena uvedená v zmluve. Prípadné zľavy, vyhlásené PROtour v dobe po dátume podpisu zmluvy nezakladajú právo zákazníka na zľavnenú cenu. PROtour je oprávnená pred plnením zmluvy jednostranným úkonom zvýšiť jej súhrnnú cenu v prípade že dôjde k zvýšeniu ceny za dopravu vrátane cien pohonných hmôt, palivových príplatkov a podobne, ktoré stanovujú dopravcovia a letecké spoločnosti. Písomné oznámenie o zvýšení celkovej ceny zašle PROtour zákazníkovi pred plnením zmluvy.
Ak bude PROtour nútená zvýšiť celkovú cenu za plnenie zmluvy za iných ako hore uvedených podmienok, navrhne zákazníkovi zmenu zmluvy. (ďalej bod 5.)

IV. Práva a povinnosti zákazníka

a. Základné práva zákazníka:

 • právo na riadne poskytnutie objednaných služieb
 • právo na dodatočné informácie, pokiaľ neboli uvedené v katalógu, zvlášť kontakt na osobu, na ktorú sa môže zákazník v prípade potreby obrátiť (miestny zástupca touroperátora, zastupiteľský úrad – adresa a telefón), podrobnosti o možnosti kontaktu s neplnoletou osobou, príp. zástupcom touroperátora v mieste pobytu neplnoletej osoby, pokiaľ ide o služby ktorých sa zúčastňuje neplnoletá osoba.
 • právo byť oboznámený s prípadnými zmenami rozsahu objednaných služieb a celkovej ceny.
 • právo zrušiť svoje čerpanie služieb kedykoľvek pred plnením tejto zmluvy a to odstúpením podľa čl. 6 týchto podmienok
 • právo písomne oznámiť PROtour, že plnenie vyplývajúce zo zmluvy bude miesto neho čerpať iná osoba. Súčasne s oznámením je povinný PROtour doručiť prehlásenie nového zákazníka, že súhlasí so zmluvou a spĺňa všetky podmienky tak, aby mohla byť zmluva v jeho prospech plnená. Oznámenie musí byť doručené PROtour v termíne 7 dní pred plnením zmluvy; pôvodný a nový zákazník spoločne a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie celkovej ceny a nákladov, ktoré PROtour vzniknú v súvislosti so zmenou zákazníka.
 • právo na reklamáciu závad v súlade s článkom 7. týchto podmienok.
 • právo na ochranu údajov, ktoré uvádza v zmluve a v ďalších dokumentoch pred nepovolanými osobami
 • právo obdržať doklad o povinnom zmluvnom poistení CK pre prípad úpadku obsahujúci označenie poisťovne, podmienky poistenia a spôsob oznámenia poistnej udalosti, pokiaľ kombinácia služieb zvolených zákazníkom spĺňa znaky zájazdu podľa Zákona 281/2001 Zb. zo dňa 14. júna 2001.

b. Základné povinnosti zákazníka:

 • poskytnúť PROtour súčinnosť, ktorá je potrebná k riadnemu zabezpečeniu a poskytnutiu služieb, hlavne úplné a pravdivé vyplnenie potrebných tlačív a predloženie potrebných dokladov (fotografie, pas, formuláre žiadosti o víza, súhlas zákonného zástupcu pri účasti osoby mladšej ako 18 rokov bez jeho sprievodu a pod.)
 • zabezpečiť u osôb mladších ako 15 rokov sprievod a dohľad dospelého účastníka v priebehu plnenia zmluvy, podobne zabezpečiť sprievod a dohľad osôb ktorých zdravotný stav to vyžaduje.
 • Nahlásiť účasť cudzích štátnych príslušníkov
 • Zaplatiť cenu za plnenie zmluvy v súlade s čl. 3 týchto podmienok a preukázať to dokladom o zaplatení; pokiaľ neuhradí zákazník celkovú cenu za plnenie zmluvy v stanovenom termíne, má PROtour právo od zmluvy odstúpiť a účtovať zodpovedajúci storno-poplatok.
 • Bez zbytočného odkladu oznamovať PROtour svoje stanovisko k prípadným zmenám v podmienkach a obsahu dojednaných služieb.
 • Prevziať od PROtour doklady potrebné k čerpaniu služieb
 • Dostaviť sa v stanovenom čase na miesto zrazu so všetkými dokladmi požadovanými v cestovných pokynoch
 • Pri cestách do zahraničia mať u seba všetky doklady požadované pre vstup do príslušných krajín (cestovný doklad, doklad o zdravotnom poistení, očkovací preukaz, atď., pokiaľ sú vyžadované); Takisto je povinný sa informovať o aktuálnych vízových podmienkach u zastupiteľských orgánov krajiny, kam cestujú, resp. ktoré budú prechádzať a potrebné víza si obstarať.
 • Riadiť sa pokynmi sprievodcu alebo inej cestovnou kanceláriou určenej osoby a dodržovať stanovený program, dodržovať predpisy platné v navštívenej krajine, resp. mieste a v objekte; v prípade porušenia právnych predpisov, alebo závažného narušovania programu účastníkmi zájazdu, konajú orgány činné v trestnom alebo priestupkovom konaní.
 • Zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť, poškodiť, alebo obmedzovať ostatných odberateľov služieb.
 • Uhradiť eventuálnu škodu, ktorú spôsobil v dopravnom prostriedku, alebo v ubytovacom či inom zariadení kde čerpal služby zabezpečené podľa zmluvy.

V. Zmeny dohodnutých služieb, ich právne dôsledky a rušenie služieb

a. Pred plnením zmluvy

 • Pokiaľ nastanú okolnosti, ktoré PROtour bránia poskytnúť služby podľa dohodnutých podmienok, je povinná zabezpečiť zodpovedajúce zmeny (napr. programu, trasy, alebo ceny) alebo ich zrušiť. Takéto zmeny je PROtour povinná oznámiť zákazníkovi bez zbytočného odkladu.
 • Zákazník má právo na odstúpenie od zmluvy a vrátenie zaplatenej ceny, alebo zálohy, prípadne na prevod zaplatenej čiastky na úhradu ceny náhradného plnenia bez akýchkoľvek stornopoplatkov: - pri zrušení služieb cestovnou kanceláriou - pri závažnej zmene programu, trasy, miesta ubytovania, spôsobu prepravy a ceny za služby; za závažnú zmenu sa nepovažuje zmena ubytovacieho objektu, pokiaľ je náhradný objekt rovnakej, alebo vyššej kategórie, zmena poradia miest navštívených po trase, zmena príjazdovej (odjazdovej) trasy z dopravných, bezpečnostných a podobných dôvodov.
 • Pokiaľ zákazník neodstúpi od zmluvy v lehote 5 dní od doručenia oznámenia o zmenách, má sa za to, že so zmenami súhlas. V prípade, že so zmenami nesúhlasí, má objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy bez zaplatenia storno poplatkov.
 • PROtour si pri skupinových a poznávacích zájazdoch vyhradzuje právo zrušiť zájazd, pokiaľ nie je dosiahnutý minimálny počet cestujúcich osôb uvedených v podmienkach cesty. O zrušení služieb je PROtour povinná zákazníka informovať najneskôr 7 dní pred odjazdom.

b. V priebehu plnenia zmluvy

 • PROtour je oprávnená vykonávať operatívne zmeny programu a poskytovaných služieb v ich priebehu, pokiaľ z vážnych dôvodov nie je možné pôvodne dohodnutý program a služby dodržať. V takomto prípade je PROtour povinná: o zabezpečiť náhradný program a služby v rozsahu a kvalite pokiaľ možno zhodné, alebo podobné pôvodným podmienkam, resp. odpovedajúce charakteru služieb o vrátiť zákazníkovi zaplatenú cenu neposkytnutých služieb, za ktoré nebolo poskytnuté náhradné plnenie. o poskytnúť zákazníkovi zľavu z ceny služieb, ktoré boli zahrnuté do ceny zájazdu a neboli poskytnuté v plnom rozsahu a kvalite. V prípade, že PROtour zabezpečí ako náhradné plnenie služby rovnakej, alebo vyššej kvality (napr. ubytovanie v inom hoteli rovnakej, alebo vyššej triedy), sú ďalšie nároky zákazníka voči PROtour vylúčené. PROtour si vyhradzuje právo na zmenu vecného a časového programu z dôvodu zásahu vyššej moci, z dôvodu rozhodnutia štátnych orgánov, alebo mimoriadnych okolnosti (neistá bezpečnostná situácia, stávky, dopravné problémy, nešťastia a ďalšie okolnosti, ktoré PROtour nemohla ovplyvniť, ani predvídať) a nepreberá zodpovednosť za dôsledky vyplývajúce zo zmeny programu a celkovej ceny.
 • U služieb, ktorých súčasťou je ubytovanie v zahraničí, sú prvý a posledný deň určené predovšetkým k zabezpečeniu dopravy a transferov a nie sú považované za dni plnohodnotného rekreačného pobytu. V tomto zmysle teda nemožno reklamovať eventuálne skrátenie „pobytu“.
 • V prípade individuálnej dopravy - PROtour neručí za prípadné oneskorenie z technických príčin/ technická porucha na vozidle objednávateľa/, z dôvodu nepriaznivého počasia, prípadne z dôvodu preťaženia komunikácií, hraničných prechodov, stávok, či vyšších moci; cestujúci musí pri plánovaní prípojov, dovolenky, obchodných termínov a pod. brať do úvahy možnosť výraznejšieho meškania. V prípade oneskorenia pri individuálnej doprave nevzniká zákazníkovi právo na odstúpenie od zmluvy, ani na zľavu či iné odškodnenie.

VI. Odstúpenie od zmluvy zo strany zákazníka, stornopoplatky

Zákazník má právo kedykoľvek pred plnením zmluvy od zmluvy odstúpiť. Toto odstúpenie musí byť písomné. Zmluvný vzťah je zrušený a účasť stornovaná ku dňu, kedy je písomné odstúpenie (storno) doručené PROtour. Pokiaľ zákazník odstúpi od zmluvy, je povinný uhradiť PROtour prípadné stornopoplatky.

Stornopoplatok sa účtuje vo výške skutočne vzniknutých nákladov, najmenej však:

 • do 30 dní pred nástupom na zájazd - 50% z ceny zájazdu
 • 29 – 1 deň pred nástupom na zájazd - 93% z ceny zájazdu
 • nenastúpenie na zájazd - 100% z ceny zájazdu

V prípade storna jednej osoby v dvojlôžkovej izbe musí zostávajúca osoba doplatiť príplatok za jednolôžkovú izbu. Pokiaľ zákazník v termíne podľa zmluvy nezačne odoberať služby, alebo svojou vinou služby zmešká, alebo mu okolnosti neumožňujú ich odobrať, má PROtour nárok na úhradu strát, ktoré jej týmto vzniknú, poprípade na úhradu celkovej ceny všetkých poskytovaných služieb. V prípade, že zákazník v priebehu poskytovania služieb službu svojvoľne neodoberie, alebo úplne nevyčerpá, nemá nárok na finančnú náhradu za nečerpané služby.

V prípade zmeny mena zákazníka podľa písm. e. čl. 4. (práva zákazníka) účtuje PROtour poplatok podľa sadzieb jednotlivých touroperátorov. Ak požaduje zákazník preobjednanie na iný termín alebo hotel a PROtour má možnosť tak urobiť, je zákazník povinný zaplatiť poplatok zodpovedajúci stornopoplatkom.

VII. Reklamácie, zodpovednosť za škody

V prípade, že rozsah, alebo kvalita poskytovaných služieb je nižšia ako bola vopred dohodnutá, vzniká zákazníkovi právo na reklamáciu. Svoje nároky z reklamácie musí zákazník uplatniť u PROtour písomne bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 mesiacov od skončenia zájazdu. Reklamáciu je možné uplatniť i u cestovnej kancelárie, alebo agentúry, ktorá sprostredkovala uzatvorenie zmluvy. PROtour sa k reklamácii vyjadrí do 30 dní odo dňa kedy ju obdržala.

Pri vzniku závad v plnení je zákazník povinný spoločne pôsobiť v tom smere, aby sa eventuálnym škodám zabránilo, alebo aby boli čo najmenšie. Zákazník je hlavne povinný všetky svoje výhrady bezodkladne oznámiť v mieste vzniku sprievodcovi/delegátovi touroperátora, prípadne vedúcemu prevádzkarne poskytujúce služby, alebo inému zodpovednému pracovníkovi tak, aby mohla byť uskutočnená náprava včas na mieste. Pokiaľ sa nedostatok nepodarí odstrániť, spíše sprievodca/delegát touroperátora, prípadne iný zodpovedný pracovník so zákazníkom reklamačný protokol. Zákazník je povinný poskytnúť súčinnosť potrebnú k vybaveniu reklamácie. PROtour neručí za úroveň cudzích služieb u akcií, ktoré si zákazník objedná na mieste u sprievodcu, v hoteli, alebo inej organizácii.

Ak príde k okolnostiam ktorých vznik, priebeh a následok nie je závislý na činnosti a postupe PROtour (vis major) alebo okolnostiam na strane zákazníka, na základe ktorých zákazník úplne, alebo sčasti nevyužije objednané, zaplatené a cestovnou kanceláriou zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi, pokiaľ nie je dohodnuté inak, nárok na zľavu z ceny týchto služieb. Ak preruší PROtour zájazd z vyššej moci, je povinná vykonať všetky opatrenia k doprave cestujúceho späť.

PROtour nezodpovedá za škodu, pokiaľ bola spôsobená:

 • zákazníkom
 • treťou osobou, pokiaľ nie je spojená s poskytovaním služieb
 • neodvrátiteľnou udalosťou, ktorej nemohlo byť zabránené ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno požadovať
 • výška náhrady škody za záväzky zo zmluvy, týkajúcej sa leteckej prepravy, sa riadi ustanoveniami medzinárodných dohôd uzavretých vo Varšave, Haagu a Guadalajare a v prípade letov do USA a Kanady Montrealskou dohodou
 • stratu, poškodenie, či oneskorené dodanie batožiny v leteckej doprave reklamuje vždy zákazník priamo u prepravcu.

VIII. Cestovné poistenie zákazníka

PROtour môže sprostredkovať zákazníkovi cestovné poistenie. Poistná zmluva na poistenie zákazníka vzniká priamo medzi zákazníkom a poisťovňou. V prípade poistných udalostí PROtour poskytuje potrebnú súčinnosť, nehradí však poplatky za lekárske ošetrenie a pod.

IX. Cestovné doklady

Každý cestujúci je povinný mať so sebou do zahraničia platný cestovný pas, prípadne OP pre cesty po Shengenskom priestore. Občania ostatných štátov sú povinní overiť si dôležité informácie súvisiace so vstupom do destinácie, prípadne štátu. Prípadné vízové formality si musia cestujúci zaistiť sami ešte pred vycestovaním.

Pre rôzne destinácie je stanovená rôzna lehota, po ktorú musí byť cestovný pas platný ešte po návrate z destinácie. Pri väčšine destinácií je potrebná platnosť 6 mesiacov po návrate z dovolenky. Bližšie informácie sú k dispozícii na stránke www.mzv.sk - MZV Slovenskej republiky. Cestujúci je povinný pred objednaním cesty skontrolovať vízové, bezpečnostné a ďalšie podmienky pre vstup do destinácie, vrátane situácie v destinácii, prípadne v štáte. Za prípadné neudelenie víza cestujúcemu, prípadne spomenuté neoverenie, nenesie PROtour žiadnu zodpovednosť.

Potrebné doklady ako voucher, letenky a pod. obdrží zákazník od PROtour. Doklady sú doručené cca. týždeň pred odchodom. V niektorých prípadoch budú letenky a voucher odovzdané až priamo na letisku. O tejto skutočnosti je zákazník oboznámený v pokynoch.

X. Záverečné ustanovenie

Tieto Všeobecné zmluvné podmienky vstupujú do platnosti dňa 20. februára 2013. Prípadná neplatnosť jednotlivých ustanovení nemá vplyv na celkovú platnosť podmienok a uzatvorenej zmluvy.

Obchodné podmienky pre predaj leteniek

Vznik zmluvného vzťahu

Prevádzkovateľom internetovej stránky www.protour.sk je spoločnosť PROtour s.r.o., cestovná kancelária (ďalej len CK), so sídlom na adrese 4. apríla 1868/19, Liptovský Mikuláš , 031 01, IČO: 47 019 093, DIČ:202 369 83 03, zapísaná obchodnom registri OS Žilina, vložka č. 58431/N, oddiel Sro.

I. Rezervácia

Rezervácia je elektronický údaj v celosvetovom rezervačnom systéme a v systéme konkrétneho dopravcu o klientovi, ktorý sa rozhodol využiť jeho prepravné služby. Obsahuje informáciu o cestujúcom – meno a priezvisko, pohlavie, dátum narodenia (pri deťoch, mládežníkoch, študentoch, batoľatách a senioroch), presný časový a geografický plán cesty vrátane údajov o leteckej spoločnosti a letoch. Môže obsahovať aj špeciálne požiadavky klienta a údaj o rezervácii konkrétneho sedadla v lietadle, v prípade, že túto rezerváciu konkrétneho sedadla na danej linke letecká spoločnosť umožňuje, inak je sedadlo možné rezervovať až na check-in pred odletom.

II. Skupinová rezervácia

Rezervácia s minimálnym počtom cestujúcich 10, uvedený počet sa môže líšiť u jednotlivých dopravcov.

III. Letenka

Kúpna zmluva medzi klientom a leteckým prepravcom o leteckej preprave klienta a jeho batožiny z miesta odletu do cieľovej destinácie. Momentom zaplatenia za letenku klient automaticky uzatvára kúpnu zmluvu s leteckým prepravcom a tým súhlasí s podmienkami dopravy tohto prepravcu. Všeobecné podmienky dopravy leteckých prepravcov, členov IATA (Medzinárodná asociácia leteckých prepravcov) viď nižšie. CK pri uzatváraní kúpnej zmluvy vystupuje ako sprostredkovateľ a nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné reklamácie spojené so službami, ktoré poskytuje letecký prepravca. Akékoľvek reklamácie rieši klient priamo s leteckým prepravcom.

IV. Elektronická letenka

Údaj v elektronickom systéme leteckých spoločností, v ktorom sú bezpečne uložené všetky detaily letu. Elektronickú letenku nie je nutné mať so sebou na check-in na letisku, existujú výnimky, kde v súvislosti s vízovými nariadeniami danej krajiny, je odporúčané mať so sebou.

V. Papierová letenka

Letecká prepravná cenina, ktorú je potrebné fyzicky mať so sebou vždy pri odlete a predložiť ju na check-in na letisku. Strata papierovej letenky je riešiteľná vystavením duplikátu, za ktorý si dopravcovia účtujú poplatky.

VI. Cena letenky

Cena prepravných leteckých služieb.

VII. Letiskové poplatky

Poplatky vyberané mestom, štátom, alebo krajinou v dobe odletu. Do tejto sumy sa zvyčajne vyberajú aj bezpečnostné poplatky a palivové príplatky. Zvyčajne sa tento poplatok vyberá súčasne s prepravným – cenou letenky - v niektorých prípadoch sa však platia letiskové poplatky priamo na letisku (najmä v niektorých krajinách Ázie, Afriky a Južnej Ameriky).

VIII. Poplatky za vystavenie letenky

Poplatok, ktorý prináleží sprostredkovateľovi (CK) za poskytnuté služby.

IX. Podmienky a spôsob rezervácie

Rezerváciu je možné urobiť najneskôr 3 dni pred odletom na základe telefonického, emailového alebo osobného kontaktu. Pre telefonické vytvorenie rezervácie sú k dispozíci kontaktné telefónne čísla 0905 740 429 a 0904 553 538. V prípade rezevácie cez email je k dispozícii adresa info@protour.sk
Rezervácie prostredníctvom telefónu alebo emailového kontaktu je možné vytvárať od pondelka do piatku v čase od 8:00 do 17:00 hodiny. Po vytvorení rezervácie v systéme agentom CK je klientovi odoslaná rezervácia letenky emailom. Klient je povinný skontrolovať si rezerváciu letenky. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí je klient povinný kontaktovať CK písomne e-mailom, telefonicky alebo osobne. Za nezrovnalosť sa pokladá aj nesprávne uvedené meno a priezvisko, resp. krstné meno uvedené ako priezvisko a opačne. V prípade, že si klient takto rezerváciu neskontroluje, CK nezodpovedá za žiadne prípadné straty, ktoré by klientovi takýmto konaním vznikli. Meno cestujúceho v rezervácii sa musí zhodovať s menom uvedeným v cestovnom doklade cestujúceho.

Po ukončení rezervácie, ak si klient vybral ako spôsob úhrady bankový prevod na základe faktúry, je nutné, aby kontaktoval CK, ktorá mu faktúru vygeneruje a doručí emailom. V prípade, že klient do doby splatnosti uvedenej na faktúre neuhradí letenku, resp. neskontaktuje CK a neoverí si garanciu ceny, rezervácia bude systémom automaticky zrušená bez akéhokoľvek nároku klienta na náhradu škody. Cena letenky, ktorú potvrdí agent klientovi pri ukončení rezervácie je garantovaná len do dňa a hodiny, uvedenej v emaile, resp. splatnosti na faktúre. V prípade, že deň, do ktorého je cena garantovaná nie je predmetom rezervácie a nie je v nej zrozumiteľne uvedená, je potrebné si ju overiť v CK. CK si vyhradzuje právo na odmietnutie vystavenia letenky v prípade, že za cenu letenky uvedenú na faktúre nebude možné letenku vystaviť z dôvodu systémovej chyby. Vyúčtovacia faktúra bude zaslaná poštou na adresu uvedenú klientom alebo elektronicky na jeho mailovú adresu.

Je nevyhnutné, aby boli všetky osobné údaje pravdivé a správne. Tieto informácie slúžia na identifikáciu klienta a jeho rezervácie v ďalšej komunikácii. Vyplnením údajov a dokončením rezervácie klient súhlasí so spracovaním poskytnutých osobných údajov za účelom vystavenia letenky. V prípade uvedenia nepravdivých, resp. neúplných údajov si CK vyhradzuje právo na okamžité zrušenie rezervácie, resp. úpravu ceny alebo náhradu akýchkoľvek škôd spôsobených uvedením nepravdivých údajov v plnej výške. V tomto prípade CK nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré klientovi vzniknú.

Rezervácie je možné až do momentu zaplatenia upraviť, zmeniť alebo zrušiť bez poplatkov. Po vystavení letenky podliehajú všetky zmeny a storná podmienkam tarifu danej letenky, na ktoré je klient povinný sa informovať pred úhradou a pred vystavením letenky. CK si za prípadné zmeny na už vystavených letenkách alebo ich refundácii účtuje administratívny poplatok 30 €. Tieto poplatky sa účtujú k poplatkom stanoveným leteckou spoločnosťou podľa podmienok použitej tarify. Refundované sumy za stornované letenky CK vráti v hotovosti alebo prevodom na klientom uvedený účet až po ich dobropisovaní zo strany leteckej spoločnosti a pripísaní refundovanej sumy na účet CK. V rezervácii pre jednotlivca nie je možné meniť meno cestujúceho za žiadnych okolností. Je možné len vytvoriť novú rezerváciu podľa aktuálnych cenových podmienok a podľa aktuálnych dostupných letov. CK negarantuje identickú cenu ako bola pôvodná rezervácia. Na vybranom lete má klient možnosť si priamo zarezervovať sedadlo v lietadle. Nie všetky letecké spoločnosti a nie na všetky lety a pre všetky tarify umožňujú automaticky si vopred rezervovať sedadlo v lietadle.

Klient má tiež možnosť požiadať o špeciálny druh jedla. Jedlo, ktoré si klient vyberie bude vyžiadané a v prípade, že letecká spoločnosť toto jedlo poskytuje v rámci servisu na palube, bude klientovi potvrdené. V prípade, že letecká spoločnosť toto jedlo neposkytuje, nebude jedlo potvrdené a je potrebné, aby klient kontaktoval CK.

X. Podmienky úhrady ceny letenky

Klient môže letenky a ostatné služby uhradiť BANKOVÝM PREVODOM/priamym VKLADOM na účet – na základe uvedenej sumy na faktúre, ktorú klient obdrží emailom po zavaznom potvdení a akceptácii vytvorenej rezervácie. Klient celkovú sumu na zaslanej faktúre uhradí na účet spoločnosti uvedený na faktúre.

Klient je povinný faktúru uhradiť riadne a včas, podľa dátumu splatnosti na faktúre. Faktúra sa považuje za uhradenú momentom pripísania celkovej fakturovanej čiastky na účet CK uvedený na faktúre. Celková fakturovaná čiastka musí byť pripísaná na účet spoločnosti uvedený na faktúre v pondelok - piatok do 16:00 hod. V prípade, že celková fakturovaná čiastka bude pripísaná na účet spoločnosti po týchto hodinách, CK si vyhradzuje právo na zmenu ceny podľa tarifných podmienok leteckých spoločností. V prípade nedodržania dátumu splatnosti si vyhradzuje právo na okamžité zrušenie rezervácie bez akéhokoľvek nároku klienta na vymáhanie škody spôsobenej zrušením rezervácie, resp. na zmenu ceny letenky. V prípade nedodržania vyššie uvedených podmienok úhrady, resp. neskorej úhrady, bude klientovi pri vracaní platby účtovaný administratívny poplatok vo výške 30 €.

Klient je povinný pri platbe ako variabilný symbol uvádzať číslo faktúry. Neuvedenie správneho variabilného symbolu je považované ako neuhradenie faktúry so všetkými následkami.

XI. Doručovanie letenky a jej prevzatie

Letenky a ostatné produkty budú vystavené a odoslané klientovi bezprostredne po úhrade, čím sa rozumie pripísanie celkovej sumy za produkt na účet CK.

XII. Osobné údaje

Klient prehlasuje, že v súlade s § 7 zákona č. 428/2002 Z.z. súhlasí, aby CK spravoval jeho osobné údaje, ktorú poskytol pri rezervácii letenky. Klient súhlasí s ich spracovaním, sprístupnením a použitím spôsobom zodpovedajúcim povahe osobných údajov na účely priameho marketingu, ako aj na účely korešpondencie medzi stranami po dobu desiatich rokov. Klient súhlasí s cezhraničným tokom svojich osobných údajov výlučne pre potreby vystavenia jeho letenky alebo priameho marketingu leteckej spoločnosti resp. Združenia leteckých prepravcov, ktorá rezervovaný let realizovala.

Klient týmto udeľuje CK súhlas s kopírovaním a skenovaním úradných dokladov potrebných pre overenie a potvrdenie údajov poskytnutých CK pri rezervácii letenky, pokiaľ to dopravca požaduje.

Klient prehlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé.

Klient prehlasuje, že si je vedomý dôsledkov uvedenia nepravdivých údajov, obzvlášť potom skutočnosti, že by takéto konanie mohlo byť klasifikované ako trestný čin.

Klient splnomocňuje CK na overenie si poskytnutých informácií o kreditnej karte v príslušnom call-centre banky alebo spoločnosti, ktorá kreditnú kartu vydala.

XIII. Vyhlásenia klienta

Klient potvrdzuje, že bol oboznámený so VŠEOBECNÝMI OBCHODNÝMI PODMIENKAMI – Obchodnými podmienkami pre predaj leteniek a tieto akceptuje. Klient berie na vedomie, že CK nenesie žiadnu zodpovednosť za okolnosti súvisiace s rezervovaným letom (meškanie letu, zmena časov a dátumov letu, stratená batožina a pod.). Všetky nezrovnalosti a reklamácie týkajúce sa rezervovaného letu je oprávnená riešiť daná letecká spoločnosť, s ktorou pasažier uzatvoril zmluvu o preprave.

Klient potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že si pred odletom musí skontrolovať časy a dátumy odletov v CK, alebo priamo v leteckej spoločnosti. CK neručí za škody spôsobené nedodržaním tejto povinnosti a z toho vyplývajúceho sa nedostavenia sa včas na odlet na letisku na check-in.

Klient bol oboznámený s tým, že je povinný sa dostaviť na letisko na check - in najneskôr 2 hodiny pred plánovaným odletom. V prípade interkontinentálnych letov sa táto lehota môže skrátiť. Akékoľvek reklamácie týkajúce sa služieb CK je klient povinný doručiť písomne na adresu CK. Na podanú reklamáciu dostane klient odpoveď najneskôr do 28 dní od jej doručenia.

XIV. Záverečné ustanovenia

Doručovanie písomností medzi klientom a CK sa uskutočňuje elektronicky na poskytnutú e-mailovú adresu klienta alebo poštou. Pre elektronické doručovanie písomností platí, že ak CK neobdrží chybové hlásenie o nemožnosti doručenia písomnosti na e-mailovú adresu klienta, považuje sa písomnosť za doručenú. Pre doručovanie písomností poštou platí, že ak klient doručený list neprevezme, je tento list považovaný za doručený uplynutím tretieho dňa od vrátenia nedoručenej zásielky CK.

Cestujúci je povinný skontrolovať si cestovné doklady a vízové povinnosti nielen do cieľovej, ale tiež do tranzitnej destinácie. Informácie o všetkých náležitostiach a dokladoch, ktoré sú pre vstup do danej krajiny povinné, klient môže nájsť priamo v CK.

CA nezodpovedá za škody vzniknuté klientovi jeho nevedomosťou o prípadných vízových náležitostiach.

Vyplnením údajov a dokončením tejto rezervácie klient prehlasuje, že sa s vyššie uvedenými všeobecnými podmienkami oboznámil, porozumel im a v plnom rozsahu s nimi súhlasí.