Reklamačný poriadok

Správny postup pri reklamačnom konaní v rámci poskytovania služieb cestovnými kanceláriami upravuje Občiansky zákonník, ako všeobecne záväzný právny predpis a zákon č. 281/2001 Z. z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr a o zmenách a doplnení Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, ako osobitne záväzný právny predpis. Od 1. 7. 2007 platí nový zákon o ochrane spotrebiteľa – zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Pre zabezpečenie správneho postupu pri vybavovaní reklamácií nekvalitných služieb poskytovaných alebo sprostredkovaných cestovnou kanceláriou PROtour s r.o. (ďalej len PROtour) vydáva CK PROtour tento REKLAMAČNÝ PORIADOK.

  1. V prípade, že rozsah alebo kvalita služieb je nižšia, ako bolo dohodnuté v Zmluve o zájazde, vzniká zákazníkovi právo na reklamáciu. Zákazník je povinný uplatniť právo na odstránenie chybne poskytnutej služby bez zbytočného odkladu, a to priamo na mieste u dodávateľa služby alebo u povereného zástupcu CK PROtour tak, aby mohla byť vykonaná okamžitá náprava. Zákazník má právo reklamovať nekvalitné služby len vo vlastnom mene príp. v mene osôb, ktoré sú spolu s ním uvedené v Zmluve o obstaraní zájazdu. Zástupca CK PROtour je povinný rozhodnúť o reklamácii ihneď v rámci svojej kompetencie.
  2. Ak nie je možné okamžite vybaviť reklamáciu a zjednať nápravu, spíše zástupca CK PROtour s reklamujúcim reklamačný protokol s označením zájazdu, reklamujúcej osoby a predmetu reklamácie. Protokol podpíše zástupca CK PROtour alebo dodávateľa služby a reklamujúci, ktorý obdrží jeden exemplár reklamačného protokolu. Tento potvrdený reklamačný protokol je zákazník povinný predložiť pri neskoršej uplatnenej reklamácii.
  3. Svoje nároky z reklamácie musí zákazník uplatniť u CK PROtour bezodkladne písomnou formou, najneskôr však do troch mesiacov od skončenia zájazdu, alebo v prípade, že sa zájazd neuskutočnil, odo dňa, keď sa mal zájazd skončiť podľa zmluvy, inak právo zaniká. Na všetky reklamácie podané v súlade s uvedenými podmienkami, je CK PROtour povinná odpovedať písomnou formou, a to najneskôr do 30 dní od obdržania reklamácie.
  4. CK PROtour zodpovedá objednávateľovi za porušenie záväzkov vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy bez ohľadu na to, či tieto záväzky má splniť CK PROtour alebo iní dodávatelia služieb, ktoré sa poskytujú v rámci zájazdu. CK PROtour nezodpovedá za úroveň cudzích služieb a akcií mimo rámec zájazdu, ktoré si zákazník objedná na mieste u sprievodcu, od hotela alebo inej organizácie.
  5. Za predmet reklamácie sa nepovažujú náhrady takej škody a majetkové ujmy spôsobené zákazníkovi, ktoré sú predmetom zmluvnej úpravy poistného krytia poisťovne na základe poistnej zmluvy o cestovnom poistení, ani také škody a majetkové ujmy, ktoré sú z rozsahu poistného krytia výslovne vyňaté.
  6. Ak nastanú okolnosti, ktorých vznik, priebeh a následok nie je závislý na činnosti a postupe CK PROtour alebo okolnosti na strane zákazníka, na základe ktorých zákazník úplne alebo sčasti nevyužije objednané, zaplatené a cestovnou kanceláriou zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi nárok na úhradu alebo zľavu z ceny týchto služieb.
  7. CK PROtour si vyhradzuje právo na zrušenie možnosti niektorého nástupného miesta v prípade nízkeho počtu klientov z niektorého nástupného miesta. V takomto prípade bude klientovi ponúknuté náhradné miesto nástupu. Táto zmena musí byť zákazníkovi včas oznámená. Pri tejto zmene sa postupuje podľa ods. VI. Bod 1) Všeobecných zmluvných podmienok účasti na zájazdoch cestovnej kancelárie CK PROtour.
  8. CK PROtour nezodpovedá za škodu, ktorú nezavinila ani ona, ani jej dodávatelia služieb a škoda bola spôsobená zákazníkom, treťou osobou, ktorá nie je spojená s poskytovaním zájazdu, alebo udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností.
  9. Za preberanie, riešenie a vybavenie reklamácií na pobočke CK PROtour v oblasti vystavených leteniek, poistenia, tuzemského ubytovania, ubytovania v zahraničí, prenájmu aut v zahraničí, víz a jazykových pobytov je určenou zodpovednou osobou Michal Staroňmichal@protour.sk Za preberanie a vubavenie reklamácií na pobočke CK PROtour za oblasť predaja letných a zimných dovoleniek a zájazdov v tuzemsku a zahraničí je určenou zodpovednou osobou Katarína Tekelovákatarina@protour.sk Za riešenie reklamácií za oblasť predaja letených a zimných dovoleniek a zájazdov v tuzemsku a zahraničí je zodpovedný partner CK, ktorý uvedenú službu vo svojom mene zabezpečuje.

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 01.11.2013

Schválil 31.10.2013 Mgr. Michal Staroň

Tieto stránky používajú súbory cookies. Tým, že stránky prehliadate, súhlasíte s tým, že ich môžeme používať. Viac informácií